REGULAMIN

DEFINICJE

• Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z prowadzeniem

warsztatów;

• Organizator – oznacza podmiot organizujący i rozliczający warsztaty: Pepa Films Aleksandra

Sieciechowicz ul. Unii Europejskiej 43, 65-980 Zielona Góra; NIP 9291774201.

• Uczestnik– uczestnicząca w warsztatach pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która

opłaciła szkolenie i została zarejestrowana przez Organizatora warsztatów jako uczestnika

• Warsztaty – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Organizatora.

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE

Rezerwując miejsce Uczestnik Warsztatów „The Story We Get” zgadza się na Regulamin.

Rezerwacja następuje po wpłacie określonego w korespondencji zadatku.

Jeśli Uczestnik nie jest w stanie wziąć udziału w warsztatach, po poinformowaniu nas, może odstąpić swoje miejsce wskazanej przez siebie osobie najpóźniej 2 dni przed warsztatami (cena

obowiązuje ta sama).

Pozostała część zapłaty za warsztaty musi być uiszczona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem

warsztatów (chyba że zostanie to ustalone inaczej). Brak wpłaty w terminie skutkuje usunięciem z

listy.

Osoby oczekujące faktur proszone są o jak najszybsze podanie danych do faktur, ponieważ wpłaty będą od razu fiskalizowane.

Organizator zastrzega prawo do odwołania warsztatów w losowych wypadkach, z przyczyn niezależnych od niego, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i otrzymają zwrot

wniesionej opłaty za warsztaty.

Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie wykładów.

Zdjęcia powstałe na warsztatach mogą być publikowane w celach niekomercyjnych.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Informacje zawarte na stronie internetowej i przedstawiona oferta nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1

Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Warsztaty Pepa Films „The Story We Get” są spotkaniami autorskimi, pobytami w rezydencji

twórczej, plenerami, a także zajęciami dokształcającymi i skierowane są do osób zainteresowanych filmem i fotografią.

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona zwykle do 20

osób (w niektórych przypadkach jest to mniej lub więcej).

Jeśli ważna jest dla Ciebie liczebność grupy, a nie podane jest to w programie, dopytaj się mailowo.

1.ORGANIZATOR

Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania warsztatów.

Organizator zapewnia w cenie warsztatów wyżywienie (obiad, przekąski słodkie/słone, kawę i herbatę oraz śniadanie do osób uczestniczących w 2-dniowych warsztatach).

Organizator zapewnia nocleg tylko Uczestnikom Dwudniowych Warsztatów.

Uczestnicy warsztatów jednodniowych mają możliwość wykupienia za dodatkową

opłatą noclegu w miejscu odbywania się Warsztatów.

Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się warsztatów.

Organizator pobytu zapewnia ubezpieczenia Uczestników z tytułu prowadzonej

działalności.

Organizator warsztatów nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników

warsztatów.

Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje

się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za

straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas zajęć – nie zalecamy pić napojów podczas pracy z komputerami, jeśli

Uczestnik decyduje się na to, robi to na własne ryzyko np. zalania laptopa przez

inne osoby.

Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć (filmów) na swojej stronie www.pepafilms.pl oraz na portalach społecznościowych (www.facebook.com/

pepafilms; www.instagram.com/pepafilms; youtube, vimeo);

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności/zaliczki

nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę

wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu warsztatów Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.

Organizator zapewnia przebieg warsztatów zgodny z programem. Dopuszczalna jest

zmiana programu na życzenie wszystkich Uczestników lub z powodu wypadków

losowych.

2. UCZESTNIK

Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatora w ramach prowadzonych warsztatów.

Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów.

Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo.

Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.

Na zajęciach praktycznych i teoretycznych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

3. OPŁATY

Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, następnie dokonanie wpłaty zadatku. Uczestnik zobowiązany jest

podać w tytule przelewu: termin warsztatów, swoje imię, nazwisko, telefon i adres @.

Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W

procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.

Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie,

na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.

W wyjątkowych sytuacjach do 2 dni przed warsztatami można wskazać inną osobę

na swoje miejsce i opłata za warsztaty zostanie przepisana.

Po dokonaniu pełnej opłaty, która jest ostatecznym potwierdzeniem wzięcia udziału

w warsztatach i zablokowaniem miejsca na owych warsztatach, po terminie

„na 7 dni przed warsztatami” i rezygnacji uczestnika pełna opłata nie jest zwracana.

Na stronie Warsztatów kwoty zawierają podatek VAT.

Poza paragonami na życzenie wystawiamy faktury.

Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za warsztaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Uczestnik szkolenia ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie

została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą szkolenia.

Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Pepa Films Aleksandra Sieciechowicz ul.Unii Europejskiej 43 65-980 Zielona Góra za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: kontakt@pepafilms.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i

nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot

reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i

formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora szkolenia, podpis osoby składającej reklamację.

Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia

zakończenia szkolenia.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym

mowa w ust. 4 powyżej.

Organizator szkolenia ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji

może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.

Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.

W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje

uczestnikowi:

a) powtórzenie szkolenia w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;

b) realizację dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie;

c) zwrot kosztów szkolenia, w określonej przez organizatora wysokości;

d) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;