MENU

Regulamin sprzedaży szkoleń i porad online PEPA FILMS

w sklepie internetowym www.pepafilms.pl

  1. Sprzedaż szkoleń i porad on-line zwanych Usługą za pośrednictwem strony internetowej www.pepafilms.pl jest realizowana przez Pepa Films sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 43, 65-980 Zielona Góra NIP 929-204-51-48, REGON: 387353253, zwany dalej Sprzedawcą.
    Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@pepafilms.pl
  2. Dane osobowe Klientów i Użytkowników sklepu pepafilms.pl są administrowane przez Aleksandra Sieciechowicz ul. Unii Europejskiej 43, 65-980 Zielona Góra.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Szkolenie, które może nosić nazwę potoczną np. „Kurs Filmu Ślubnego ” dostępne na stronie www.pepafilms.pl jest szkoleniem, którego twórcą jest Usługodawca,
2. Usługa – oferowane na stronie szkolenie online lub porada online,
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
5. Operator Płatności – Paynow , którego właścicielem jest mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524, Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, Według stanu na dzień 01.01.2024 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169 860 668 złotych.

6.Regulamin – niniejszy regulamin
7. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę, a w przypadku Usługi porada online dodatkowo z zainstalowanym Skype, posiadające wbudowaną lub przyłączaną kamerę, głośnik i mikrofon
8. Strona – strona internetowa sklepu dostępna pod adresem www.pepafilms.pl
9. Sprzedawca – Pepa Films sp. Z o.o. ul. Unii Europejskiej 43, 65-980 Zielona Góra, NIP 929-204-51-48, REGON: 387353253

§2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń i porad online oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci szkolenia.
2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa, wgrana do najnowszej wersji
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
a) dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 100 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania),
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
d) w przypadku porad online dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem oraz z zainstalowanym programem Skype, a także posiadanie aktywnego konta Skype
e) standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),
f) możliwość odtwarzania plików audio i wideo,
g) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
h) umowa zakupu usług
4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Szkolenie zwane też potocznie Kursem stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia zwanego też potocznie Kursem przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup Usług

1. W celu zakupu szkolenia online lub porady online zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a) wybrać usługę np. szkolenie lub poradę spośród dostępnych Usług w ofercie na Stronie. Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju usług lub ich pakietów,
b) kliknąć w przycisk „Kup teraz za xxx PLN”, aby wybrać Kurs do zakupienia oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia Zamówienia i wykonania płatności,
c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym lub kartą u Operatora Płatności PayNow. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,
d) w przypadku porady online dodatkowo Kupujący musi wybrać dostępną w kalendarzu datę i godzinę porady,
e) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce kliknij w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnij dane do Faktury VAT. Podaj prawidłowe dane i NIP
f) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Uslugi,
g) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę, a w przypadku usługi szkolenia online Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

§ 5
Udostępnienie i korzystanie ze szkolenia

1. Zakupione Szkolenie zostanie udostępnione Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu serwisu dla kursanta.
2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Korzystanie ze Szkolenia odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
4. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia na okres 1 roku od daty otrzymania dostępu do kursu. Sprzedawca w wyjątkowej sytuacji może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Szkolenia w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego szkolenie online jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
6. Kupujący jest zobowiązany do nie udostępnianie swoich danych dostępowych tj. logowania do panelu kursanta osobom trzecim, gdyż w trosce o Państwa bezpieczeństwo monitorujemy Państwa proces logowania i w przypadku logowania z innego adresu, system monitorujący bezpieczeństwo połączeń może zablokować Państwa dostęp do Waszego Panelu kursanta.

§ 6
Usługa porady online

1. Zakupiona Usługa porady online zostanie potwierdzona Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych potwierdzających wyłączny i przynależny termin Usługi porady dla Kupującego, w tym wybrany przez Kupującego dzień i godzinę oraz dane do połączenia się online poprzez Skype.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Kupujący potwierdza swoją gotowość i dostęp do Urządzenia, Internetu i aktywnego konta Skype umożliwiającego jego połączenie ze Sprzedającym w programie Skype, w tym poprzez video-odbieranie obrazu, dźwięku i nadawanie obrazu (kamera) i dźwięku (mikrofon). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione braki u Kupującego w tym zakresie.
4. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Kupującego, Kupujący nie może odbyć porady online w ustalonym w Umowie terminie poinformuje niezwłocznie Sprzedającego na adres email podany w regulaminie, ale nie później niż na 72 godziny przed terminem porady online. Strony dołożą starań, aby ustalić nowy i ostateczny termin porady online dogodny dla Stron.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że połączenie się przez Kupującego ze Sprzedającym, w tym poprzez Skype w ramach zakupionej usługi-porady online jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu szkolenie wolne od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@pepafilms.pl
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://www.pepafilms.pl/polityka-prywatnosci

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

CLOSE MENU
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.